हरेक नेपालीको टाउकोमा झण्डै ३२ हजार रुपैयाँ ऋण, पोहोरको भन्दा सात हजार धेरै

जनपत्र
२९ चैत्र २०७५, शुक्रबार १९:३२
dxfn]vfk/LIfssf] sfof{nosf] @)&% ;fnsf] jflif{s k|ltj]bg ;fj{hLskl5 kqsf/x?nfO{ hfgsf/L lbg'x'Fb} dxfn]vfk/LIfs 6ªsdl0f zdf{ . t:jL/ M k|bLk/fh jGt, /f;;, sf7df8f}F,

काठमाण्डौ – हरेक नेपालीको टाउकोमा झण्डै ३२ हजार रुपैयाँको ऋणको भारी रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हरेक नेपालीको टाउकोमा ३१ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ ऋण रहेको छ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को भन्दा ७ हजार ४३ रुपैयाँले धेरै रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

आथिक वर्ष २०७४/७५ सम्म नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ९ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड र वैदेशिक ऋण ५ खर्ब २४ अर्ब १५ करोड रहेको छ । ऋण दायित्व गएको वर्षको तुलनामा ३१.१९ प्रतिशतले अर्थात् २ खर्ब १७ अर्ब ६२ करोड वृद्धि भएको महालेखाले जनाएको छ । कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४२.७३ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ५७.२७ प्रतिशत रहेको छ ।

असार मसान्तको कुल जनसंख्या २ करोड ८८ लाख २९ हजारलाई आधारमान्दा यो वर्षसम्म प्रतिव्यक्ति कुल ऋण दायित्व ३१ हजार ७ सय ५०  रुपैयाँ रहेको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*